ပိ လၸေထင္ ပန္

ဂြံဒွ္ပိ ဒးရုိဟ္ပၲဳိန္ ႏူမြဲၐါ
ဂြံဒွ္ပန္ ပိေဟင္ဒးကၜဳင္ကၜာ
ၐါမဏံဗုီလႝုတှဟ္ျခာ
တၜဳင္လအာေဍံ ဟြံတုပ္လးလးပုဟ္။
ပိ ေလဝ္ဟြံခိုင္ကၜဳိက္
ပန္ ဂွ္ဆက္ယိုက္ဒိုက္အာ
တင္မှးခ်ပ္ဗၥာဂွ္
ဒွ္ဂၜံင္သာဟြံေသင္ပုဟ္။

ပိ ညံင္ဂြံခိုင္ဗိုန္
အသိင္အလိုန္ေဍံေသၢာံသၜဳင္တိုန္
ဆန္ၐန္ေဖ်ံဗ်ဴဟာ
အခါခိုဟ္ဂြံစိုပ္တိုင္ပၠဵေဏာင္။
ေကှဟ္ - ေစာနာဲ
ဂေကာံသဿတ္မန္လညာတ္တဿိ