တ႘ဝ႘ဒပ္ပှာန္ဝဟုီ ဗဿာပန္ကၜာမၢး ကေလင္ပန္

ကဵဝဵ ၊တာရာမန္

ေဖဖဝ္ဝါရီ၊၂၇၊ ၂၀၁၀
ကႜဳိပ္သကိုပ္ေကာန္ဂကူဝ ပါဲတးေကၜံ လိက္ဘိက္အလုႝအသ႘ပှာန္ဗဿာ မရနဳက္ကုႝပန္အလန္တုဲ ညးထၞး ဟိုတ္ပေရင္ထတ္ယုက္ပေရံ ဒဿာနဴစဒးစှေဗၜတ္မွာေရာင္ဂွ္ လိက္ဌာနပ႐ိုင္ေသံေဇှာ္ အိတ္သ္ အိက္ခ်္ ေအ ေအန္ စဿတ္တၛဲ ၂၄၊ ၂၀၁၀ဂွ္ ခ်ဴဗဿံက္လဝ္ရ။

ဒုတိယ ဂဥဳပ္ဗုႝေဇှာ္ ေယ်ဝ္ေမ်အ္ ေကာ္ဘိက္ဏာလဝ္ ၐဵယူေသ်န္ Bao Yuxiang သြက္ဂြံဆုႝ ပႜဲတြဳႝရး ေသံေဇှာ္ ပႜဲေဢာံဍဳင္လာသ်ဝ္ နကုႝစဿတ္တၛဲ ၂၂ဂွ္တုဲ လိက္ဘိက္ဂွ္ သှာဲဒဵၾကဳက္တအ္ ေကတ္ဏာဗ စိုပ္လဝ္ရ။ အတို္င္လိက္ဘိက္ဂွ္မၢး ဖါတ္လဝ္အခိင္စဿတ္တၛဲ၂၆ေရာင္ဂွ္ ပ႐ိုင္မလုက္စုက္ကုႝကႜဳိပ္သ ကိုပ္ဝ မြဲဂွ္ ဟုီရ။
“ယဝ္ရညးအာမၢး သှာဲဒဵၾကဳက္တအ္ ေကတ္တာလ်ဳိင္ပေရင္ဂုီကၜဳီ သုီအာသုီစဵေရာင္” ပ႐ိုင္ဂွ္ ဟုီရ။
သကိုပ္ပှာန္ဗဿာဂွ္ ဟြံအာပႜဲဇေရင္ပါန္သ်ာန္ မဒွ္ေဢာံဍဳင္ဝကုီရ။ ပါန္သ်ာန္ကုႝလာသ်ဝ္ဂွ္ ဇေမၛာဲျခာ ၐါကၜံတိုင္မှဳံေရာင္။

“ပု႙ဂွ္ ဒွ္ဒပ္ပှာန္မေဒါံလဝ္ပန္ေပွာ္၊ ဆက္ေဆာံကုႝပု႙ညံင္ရဵပု႙သှသၾတဳမက်လဝ္ပှာန္ဟြံဂြံ” ဂလာန္ျမဵသာ္ဝြံ နိႆဲကုႝဂလာန္နာဲၐဵတုဲ လေလာင္ပတိတ္လဝ္ ပႜဲဌာနတ႘ဝ႘ဇဿာပ္တၛဲ ပႜဲပါန္သ်ာန္ရ။ အတိုင္တ႘ဝ႘ဂွ္လ ေလာင္လဝ္ဂွ္မဂး ယဝ္လပၚအလုႝအသ႘ဗဿာ လုပ္သီတိဍာ္ညးတအ္မဂး သြက္ဂြံကေလင္ပလန္ဂွ္ ညးတအ္ ပေလဝ္ပေလတ္လဝ္တုဲတုဲေရာင္။

ဂိတုဂ်ာန္နဝါရ႘(၆)ဂွ္မြဲအလန္၊ ေဖဖဝ္ဝါရ႘(၆)ဂွ္မြဲအလန္၊ ေဖဖဝ္ဝါရ႘(၁၄)ဂွ္မြဲအလန္ နအဖေကာ္ဘိက္ လဝ္ကႜဳိပ္သကိုပ္ဝရ။ ဆဂး ပႜဲစဿတ္တၛဲ၂၀ဂွ္ ကႜဳိပ္သကိုပ္ဝ ေကာ္ဘိက္ဏာသကိုပ္ပှာန္ဗဿာဂွ္ တှဟ္နဂြံ ကၜဳင္ဆုႝကုႝညး ပႜဲပါန္သ်ာန္ရ။ ဆဂး ေယ်ဝ္ေမ်အ္ မုဟြံကေလင္ပ႐ိုင္မြဲသာ္ရ။

ညံင္ရဵေဗာ္ဍဳင္မန္တိဿကုီ နဴကုႝလပၚဝ ဟြံပန္ေပွာ္ကၜာ၊ ယဝ္ပန္ကၜာမၢး ေဖက္အလုႝအအ႘ၾကဳက္ပံင္ ေတာဲကုႝဗဿာတုဲ လှိန္ဗပိန္ရ။

ပႜဲတမ္ဂိတုဝြံဒပ္အလုႝအသ႘ပှာန္ဗဿာတအ္ ဂလိုင္ပတိုန္လဝ္လဿိဟ္ ေကတ္လဝ္ဒှာဲအဓိကဂမၜဳိင္ သြက္ဂြံ ထပိုတ္အဆက္ ကုဒပ္ပှာန္ဝကုႝ ဒပ္ပှာန္ကေခ်င္ ေကအာင္အိုဝ္ရ။

သှာံအာဏံဂိတုေနာေဝမ္ပါဂွ္ အၾကာေယ်ဝ္ေမ်အ္ကုႝ ဒုဥကၠဌ ေဗာ္ရပ္လြဟ္ဝ ေသ်ာ မ႘ေလ်န္ Xio Miliang ဆႝုဂဗသ႘ကၜ႘ညးသကအ္စပ္ကုႝေကင္ကာကိစၥ ပေရင္ဒပ္မင္ပယ်ဳႝ၊ ဆဂး တင္တုပ္စိုတ္မြဲမြဲသာ္ မုဟြံကလိဂြံရ။
လဿဳဟ္ဝြံ နအဖ ေဝင္ဒဿံင္ျပယာဲ ညံင္ဂြံဖအိုတ္ေကၜံဒပ္ပှာန္ဝ နကုႝထၞးဟိုတ္ဘိင္ရ။ ဝါေသ်န္တာန္ ထံက္ဂ လာန္မၢး နကုႝနအဖ ဗတိုက္ပလုီဘိင္မာန္ေရာင္ဂွ္ ဟုီဗဿံက္ရ။ ဒပ္ပှာန္ဝတအ္ ဂြံလဝ္အဟံက္ၾကဳက္တုဲ ဟြံသၸဂ႐ုကုႝဂၜးတိ ဗုီဒးစိုတ္ေကၜာန္ပတိတ္ဒဿံင္ဘိင္ေရာင္ဂွ္ နအဖ ဟုီေစာဲပတိုန္ဒုဟ္ရ။
ဥကၠဌ ဒပ္န္ပှာန္ေကာန္ဂကူဝ ၐဵ ယူေသ်န္ အာယုက္၆၁ဂွ္ ေကတ္ကၜဳင္တာလ်ဳိင္ ပႜဲၾကဵနဴ ျဇဵ ယ႘လာဲ ပေရင္ထတ္ယုက္ပေရံ ပႜဲသှာံ ၁၉၉၅ေရာင္။ ၾကဵနဴေဗာ္ကမ္မ်ဴေနတ္ဗဿာ ဗကပ သ႐ုိဟ္အာပႜဲသှာံ ၁၉၈၉တုဲဂွ္ ဒက္ပတန္ကၜဳင္ လဝ္ဒပ္ပှာန္ဝဝြံေရာင္။ ျခာဟြံလအ္ဂွ္ ညးတအ္ဒိုအ္ပန္ေပွာ္ရ။