ဇာတ္ ၂၀၁၀

ေပါဲၐါလၛီူစွ္
ဟြံဒွ္ကေမၜာန္
ေကာန္သဿိင္ကုီ
သုီကုႝလူေပ်တ္
မုက္ေမတ္မံင္ဖအုိတ္၊
ဝတၴဳ (ေသှာဝ္) ၂၀၀၈
သုီဠာန္ညးဍဳင္ကြာန္
မူဟြံသဿာန္ညးတှဟ္မြဲသာ္
ေထက္ႀကဳိက္ေရာင္ဂးတုဲ
ပတုဲဇာတ္အပႜဲ ၂၀၁၀၊
ဝတၴဳဇာတ္ကုီ
ေကာန္သဿိင္ကုီ
ေကာန္သဿိင္ၿဗဵကုီ
မှိဟ္ဟတုႝဟရုိင္ကုီ
သုီကုႝဒါရုိက္တာ
အၥာတှဟ္တှဟ္
ပါလုပ္မံင္အပႜဲဇာတ္ဏံ
အလုံအုိႆုီဂွ္
မြဲ-မူေလဝ္ဟြံဒွ္သတ္ပုဟ္ခ်ဴ၊ ဥကၠာ