တၛဲဟံသာဝတ႘လုီေပင္ (၂၅၂) သှာံ(ကဗ်လကၤာဇမၜိင္)

အဲခ်ဴဏာအဵ ပေရာမန္ဍန္န္၊ ရဲဟြံတီဏီ ဂြံတီအာပၜန္၊ တီတဲုဗုိန္အာ ေသၜဟ္ပဿာအုိတ္ပၜန္၊ ဆာန္ကၜဳင္ဂကူ ဆာန္ဍဴမွာဇန္၊ စုိတ္မန္ဂုႝဍာဲ ဆီနာဲဂြံခန္၊ ပၜန္ဂတးမန္ ဂြံေကၜာန္အာပၜန္၊ ဗြဲကုိပ္ကၜာအဵ လဵပူဟုီပၠန္၊ ဝင္အတိက္စိ ခ်ဴဏာညိပၜန္၊ ဒုတိယဂ် ဘဝပစၥဳပၸန္၊ လႀကဵအုိတ္ဂြါ အနာဂတ္မန္၊ အဲဆိင္ခ်ဴဏာ ခ်ပ္ဗၥာေကတ္ပၜန္၊ ယြံေလဝ္ရဲတံ တဿံအုိတ္မွာဇန္၊ ေယာင္ယာဆႝု ကၜဳင္ အဲဒုင္ေဒၜံါေဗၲာန္၊ ပိုဒ္ဝြံဏံဂွ္ ဒွ္နိဒါန္ကၜာ။

ပိုဒ္ကုိပ္ကၜာအဵ လဵပူအတိက္မွာ၊ ဝင္မန္မြဲပၛံက္ ပံက္ထၞးခ်ဴဏာ၊ ခ်ဴလဝ္ဍန္န္ ဖန္တဲုဗွ္အာ၊ ဂကူမန္ဂ် ဗုဒၶဘာသာ၊ ပိုင္ၿပ႘ကၜဳင္ ဍဳင္လၢဳင္ဟံသာ၊ ဂၜဳိင္ကုႝလၛီသှာံ ပယ်ာံအခါ၊ သုဓမၼဝတ႘ က်ာ္ႀသီမဟာ၊ သုဝဏၰဘုံ ႏြံဍဳင္သာယ်ာ၊ အဆက္သဿိင္မန္ တုိန္ကၜဳင္ နန္ကၜာ၊ သုန္ေစွ္ထပွ္ေတှာဝ္ ေက်ာဝ္ဝင္ဆႝုအာ၊ ပိေစွာ္ပိအုႝ ဗဂုႝဟံသာ၊ ထပွ္ဒေတာဝ္ပၜ မုတၲမကၜာ၊ ဍဳင္ေသံေကင္မံင္ရံင္ဝင္ ဆႝုအာ၊ ဒၶါရဝတ႘ က်ာ္ႀသ႘မဟာ၊ လာမ္ပုန္လာမ္ပါန္ စင္ျခင္ေက်ာဝ္အာ၊ မန္ပၲန္ကၜဳင္ဍဳင္ ဒွ္ကၜဳင္ဝင္မွာ၊ မြဲအခိင္ေတံအဵ တဵ တက္ေကြံဏာ၊ သဿိင္မန္လၛဳႝကၜာ ျပာထာေလာကာ၊ အဲကံက္ႏုက္နင္ ႏူဝင္မန္ကၜာ၊ သမလကုီ သုီဝိမလ၊ ေကာန္သဿိင္အသး ထၞးကြတ္ျပာထာ၊ ဍဳိက္ေျပင္ဂါပ္စိင္ ေကင္မိင္ေသင္ဟာ၊ ဝင္မဂဒူ ကူခ်ပ္စုိပ္အာ၊ ပၜန္ဂတးကုႝသှ ပသဿိင္မုတၲမာ၊ ယဿဳဝါရ႘ ေရာဝ္ ေက်ာဝ္ဝင္ဆုႝအာ၊ ရာဇာဓိရာဇ္ ဧကရာဇ္မန္ကၜာ၊ ႀတဳံအာဇာနဲ မြဲဟြံတုပ္ၐါ၊ သတၲိဗ်တၲိ ဇဲသတိခုိဟ္မွာ၊ ၿပဳိင္ပၠာန္ကုႝသှ က်ဟြံမြဲကၜာ၊ သြက္ဂကူသြက္ဍဳင္ ဒုင္ခ်ဳိတ္ေကၜာန္အာ၊ ဧကရာဇ္ၿဗဵအဵ မိစဵဗုကၜာ၊ ေကာန္ဝုတ္တၜညး ယးတဿးေလာကာ၊ အုပ္ဓုပ္ဍဳင္ခုိဟ္ ၐိုဟ္ႀသဳိဟ္ေကြံဏာ၊ ေကာန္ညးဍဳင္ကြာန္ ဆာန္ႏြံေမတၲာ၊ ျမဟ္တမႛဝ္ ဂၜးကဝ္တီအာ၊ ဓမၼေစတ႘ က်ာ္ႀသ႘ သဿိင္မဟာ၊ ပုိင္ၿပ႘တုိန္နန္ ဍဳင္မန္ဟံသာ၊ လက္ထက္ညးအုႝ လဟုႝသာသှာ၊ လိခ္တဿံတုိင္မန္ ေကၜာန္စြံလဝ္ကၜာ၊ တဿံကလ်ာဏ႘ သက္သ႘ထၞးဏာ၊ သရာဲပှာန္မန္ ေစာန္တဵေကြံဏာ၊ ဗညာဓရာံဗ်ိင္ ေကင္မိင္ေသင္ဟာ၊ ၾကဳင္ဂါမဏိ ညိဟြံပကာ၊ သြက္ ဂကူသြက္ဍဳင္ ဒုင္ပူလမ်ဳီကၜာ၊ ဗညာလၢန္အိန္ တီမံင္ေသင္ဟာ၊ သရာဲသၢံင္မန္ ေစာန္ပႜဲဍာ္ကၜာ၊ ဝင္ခုိဟ္မြဲပၛံက္ ဂြံပံက္ခ်ဴဏာ၊ ခ်ဴအာေသၜာင္အာ စုိတ္အဲသာယာ၊ အီမံင္ပႜဲစုိတ္ အုိတ္ဟြံမာန္ကၜာ၊ မိက္ဂြံဆက္ခ်ဴ ဒးဇူေထာံမွာ၊ ရဲဗွ္လိခ္ဗ်ိင္ ဂြိင္ေဖာက္ လှဳဟ္အာ၊ ပေရာပရာတှဟ္ ကပွ္ခ်ဴႏြံကၜာ၊ ပိုဒ္ဂတဝြံအဵ လဵပူခ်ဴဏာ၊ ပေရာဟံသာလုီ ဗုီကျဂက္ဍာ္။

သကၠရာဇ္ဍဳင္ စုိပ္ကၜဳင္ပသာ္၊ လၛီကၜံစွ္ဒစၥိတ္ နိမိတ္ပေရံနာသာ၊္ ဗဿာတံလုပ္ကၜဳင္ ဍဳင္ပ႙ုလုီလာ္၊ စုႝဒှာဟြံမာန္ ဍဳင္ကြာန္ေထာဝ္ စာ္၊ ပ႙ုမန္က်ဍဳင္ ဒုင္ဒဒုိက္နာသာ္၊ ဒးေၾကပ္ျဂတ္မံင္ ညံင္ကျဂက္ဍာ္၊ ေဍံဂစုိတ္ပ်ဲ နဲကဲဂၜဳိင္သာ၊္ လၛဳႝဂွ္စံင္ယတ္ ပတ္ကအ္ ၿပဳိက္ဍာ၊္ လၛဳႝကေရက္ဗုင္ သုင္ဆီကိတ္သာ၊္ ေဇှာ္ေဍာတ္ဟြံရုဲ လဲုသုီလက်ာ္၊ သဿတ္ၿဗဵတံကုီ သုီကုႝေကာန္ငၛာ္၊ ဒ႘ဏာၾကာဂၜံင္ ဟြံမြဲဟံင္ျပာ္၊ ညံင္ေျပင္ညံင္ဂၜဵ ဒဵေတွ္ေဍံပၜာ္၊ ဂၜဳိင္ကုႝဠက္ကုိတ္ ေဍံဂစုိတ္ကုတ္ဗၚ၊ လဿိဟ္ပိလၛီျပင္ ခမ႘သင္ေဍံဗၚ၊ လက်ာ္ယာံ ကုႝဒကာ ဒကာယာံကုႝလက်ာ္၊ ၿဗဵယာံကုႝႀတဳံ ႀတဳံစုိတ္လုီလာ္၊ ေကာန္ယာံကုႝယာဲ ယာဲဂွ္ႀသဳိဟ္ပၚ၊ ယာဲယာံကုႝေကာန္ ေကာန္ ဟြံတီမြဲသာ္၊ ေကာန္ငၛာ္မဵတွ္ ကၜအ္စုတ္ပႜဲဍာ္၊ ယဝ္မံက္တုိန္ကၜဳင္ ၐုင္တက္ဖ႘ဍာ္၊ ဟဇန္လၲဴမန္ ေကၜာန္ဒုႝလုီလာ္၊ ဟုိတ္ပ႙ုက်ဍဳင္ ဒုင္ပ်ဲနာသာ္၊ ခ်ဴခန္ဍဳင္လုီ စုိတ္အဲလုီလာ္၊ ဒးဒုင္စသုိင္ ဒဒိုခ္ဂၜဳိင္သာ္၊ ဍာ္ရမတ္ဓဇူ ႏူမတ္ၐါလၸာ္၊ ေဖက္ေကာန္ၿဗဵဆႝု စုႝတဲ ၐါလၸာ္၊ ကၜတ္ဇုိတ္ကုႝၐံင္ ဒးပရံင္စုိတ္ေရာင္။

ပိုဒ္ဏံမြဲပၜန္ ပစၥဳပၸန္ေရာင္၊ ခ်ဴဏာဍန္န္ ဆၐိုတ္ပန္ေပှာန္၊ ဂြံတီဂြံကၜး လဵထၞးေသာင္ေသာင္၊ သှပဆဆႝု ဟလုႝခံှင္မံင္ေဏာင္၊ ႀတဳံဂွ္ပဂၜဵ ၿဗဵႏွဵဆီေရာင္၊ မိပ္မံင္ဘဝဍိက္ ဒွ္ကၜိက္ဂၜဵေဏာင္၊ ဂၜဵဂွ္ေဍံဇိက္ ကၜိက္စဖ်ဳန္ေရာင္၊ ပ႙ုမန္သုီဖအုိတ္ စုိတ္ညိပေယာင္၊ သြက္ဗၜးၐးမန္ ပ႙ုဒးေကၜာန္ေဏာင္၊ ေပဲါပတိုက္လၸေဒံါ ဂြံဍဳင္ဟြံေယာင္၊ ယဝ္မန္ည႘ေကြံ အဲပေတွ္မံင္ေဏာင္၊ ဍဳင္ၐိုပ္ဟံသာ ပု႙ဂြံအာစုိပ္။

ပိုဒ္တတိယၿပဲ ညးအဲဒးခ်ပ္၊ နာဂတ္ပ႙ုအဵ ဂၜံင္တရဵဂြံတပ္၊ ဍဳင္မန္ဟံသာ ပ႙ုဂြံအာစုိပ္၊ ေဗာ္ကုႝညးကြာန္ ပ႙ုဒးဗါန္ဖ်ပ္၊ ပဆက္ ပံင္ရ သှႏြံစိုတ္ပပ္၊ အာဍာ္ဇမၜိင္ ဂြိင္ေဖက္ဒးကပ္၊ ဂၜံင္တရဵရပ္လြယ္ လၸကၜဟ္ဒးပၲပ္၊ ျဇဟတ္ဂြံခုိင္ ဘုိင္ကုႝျဂပ္ကသပ္၊ ပှာန္ ဗၜးၐးမန္ ေကၜာန္ဟလိုင္တုိန္ဒပ္၊ ဂကူမန္ဂြံမိင္ ဟုီပဿိင္ဏာပၜန္။

ပိုဒ္လႀကဵစိ ဒွ္နိဂုီပၜန္၊ မြဲအခိင္ေတံအဵ ခုိဟ္တဵေကြံသန္၊ ပစၥဳပၸန္ဂွ္ ဒွ္ဍိက္ပၜက္ပၜန္၊ သဿိင္မန္က်ဍဳင္ ငၛဳင္ၾကာမွာဇန္၊ ဒွ္ဒဒုိတ္စုိတ္ အုိတ္ကသပ္ပၜန၊္ ၐ႘ကေလင္ဒွ္ၾကဳင္ ၐင္ဒွ္ဂၜဳင္ပၜန္၊ တၜဒွ္ဍိက္ဗ်ိင္ စိင္ဒွ္ကှိစန္၊ ညးမြဲဟြံပကာ ခ်ပ္အာဂြပၜန္၊ ယြံေလဝ္မန္တံ တဿံညးအဲပၠန္၊ ဟုိတ္ပ႙ုက်ေဍံ ဒးဂၜဲါလၛတ္ပၜန္၊ တီဟုိတ္တဲုေဟင္ ေကႅင္ပၜန္ဂတးမၢး ဒးအံင္ဇှးေရာင္။

ဗညာလၢန္အိန္ (ကြာန္လွာ)

ဗွ္ဗှဳဟ္တၛဲဟံသာဝတ႘လုီ သကၠရာဇ္ဍဳင္ -၁၃၇၁- ပသာ္ (၈) ေစြက္၊ May 16,2009ဗညာလၢန္အိန္(ကြာန္လွာ)