ဂကူမန္ဂြံဒွ္မြဲ ညးအဲဒးဂၜာဲနဲ

ဂ လာန္မြဲပါင္ ဝင္လၸကုႝရာင္ ဝုိင္လၸကုႝထကး

ကူ အာေတွ္မူေတဿင္ ေထင္ဂးဒွ္ပရဲဟာ၊

မန္ ဂစုိတ္ “မန္”ေတွ္ ညးဂွ္ထံက္ဂလာန္ေရာ၊


ဂြံ ကလိဂြံဓဝ္ည႘သာ ညးဂွ္အာဂတမွဂြံေရာ၊

ဒွ္ အာလုီအာ လအ္ေတွ္စိုတ္သာသၸအ္ ဟြံတၛအ္ကုႝကေမၜာန္၊

မြဲ စန္ဓဝ္ေတွ္ ဝးဟြံကဝ္ပုဟ္ဂး မှးေလဝ္တုပ္မံင္စုိတ္ရေတွ္၊

ညး ေလဝ္ဒးကၜဳိဟ္ လုပ္တဲုေတွ္ဒးသင္ရုိဟ္၊

အဲ ေလဝ္ဒးခုိဟ္ တီတုဲ ဒးဆာဲကုိဟ္၊

ဒး ဍဳိဟ္အလုံဂကူမန္မွ၊

ဂၜာဲ မံင္ဂၜံင္တရဵ၊

နဲ စုိပ္တုိင္ပၠဵ ဆုႝတဵမာန္ေရာင္။

ဥကၠာ