အတၴဳပၸတၲိ နာဲနလႅာ ဥကၠ႒ေဇှာ္ ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ

အံက္တဝ္ပါ ၂၈ ၊၂၀၀၈

ဥကၠ႒ေဇှာ္ နာဲနလႅာဝြံ မဒွ္ေကာန္ နာဲမး မိပေရအ္တအ္တဲု ပႜဲသကၠရာဇ္ဍဳင္ (၁၂၇၉)၊ ဂိတု စဲ(၁၁) မံက္၊ တၛဲစန္ သကၠရာဇ္ ခေရတ္ ၁၉၁၇ ဂိတုဧၿပ႘ ၂ ဂွ္ သၜးဂဝ္ဂှဵရ။ လက္ႀကဵ နာဲေဍာအ္ မိေဍာင္တအ္ လြ႘ဗစလဝ္ ဥကၠ႒ေဇှာ္ပ႙ုရ။ ေကာေဒံမှံဳ (၇) တၜတဲု ေပှာဝ္ကႝုေကာေဒံ (၇) တၜဂွ္ မဒွ္ေကာန္မရႏုက္ကႝု (၅) ရ။ ႏူေဍာတ္တ္ ခုတ္တင္လဝ္ယဿဳ မာံဆိတ္ႏိုအ္တဲု ႀကဵဏအ္ စိုပ္ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိတဲု ခုတ္ပၲန္ယဿဳ နာဲနလႅာရ။


စိုပ္အဝဲ (၆) သှာံဂွ္ မံင္ဘာတန္မူလ ဘာလက်ာ္တဲု ဆက္တုိန္ဘာတန္လေဒါဝ္ရ။ ႀကဵဏအ္ လုပ္ကတ္လၛတ္ ပဲႜဘာပုဂၢလိက ပႜဲဍဳင္မုဟ္ဍဳင္တဲု စိုပ္အာယုက္ (၁၇) သှာံဂွ္ သၸထပ႙ု မင္မြဲသာသှာ ပြိဳင္ၐါဝွ္ရ။ စိုပ္အဝဵအာယုက္ ၂၀ သှာံျပင္ဂွ္ ထပ္တဲကု မိညိင္ယႈ႙ ရဲကြာန္ယံင္ဒံင္တဲု ကႅိဂြံေကာန္ၿဗဵမိသ႘ဒါမြဲတဲု လြ႘ဗၥလဝ္ ေကာန္ႀတံဳမြဲရ။ စိုပ္အာယုက္ ၂၂ သှာံျပင္ဂွ္ ရဲကြာန္ေသှဟ္ဗၵဝ္ စိုတ္တုပ္႐ုဲပၲိန္ ကႝုသၸညးေဇှာ္အုပ္ဓုပ္ကြာန္ရ။ စိုပ္ေခတ္ဂ်ပါန္ဂွ္ လုပ္ပႜဲဂေကာံသဿတ္အာယွ ပႜဲဍဳင္မုဟ္ဍဳင္တဲု ပတိတ္ျဇဟတ္ စႏၵက္ခ်႘ဓရာင္ကၜဳင္ အပႜဲဂေကာံသဿတ္ရ။

ကာလပှာန္ေဇှာ္ဂၜးကဝ္ အလန္ဒုတိယတဲု ပႜဲသကၠရာဇ္ ၁၉၄၆ ဂွ္ နာဲဖႝုခ်ႝဳသၸကႜိဳပ္တဲု ဒက္ပၲန္ကၜဳင္ ဂေကာံမန္ေကာန္ဍဳင္အရင္ မဒွ္ေဗာ္ပေရင္ဍဳင္ကြာန္မန္ကၜာအိုတ္ဂွ္ ဥကၠ႒ေဇှာ္ နာဲနလႅာ ကာလကလိဂြံအာယုက္ ၂၉ သှာံဂွ္ လုပ္ယိုက္ေဂၜင္ေကတ္တာလ်ိဳင္ နကႝုမှိဟ္ေဇှာ္ ဗဟႝုမြဲရ။ သြက္ဂကူမန္ ဂြံဗၜးတိတ္ႏူ ဘဝဒးဒုင္ပႜႝဳပႜိဳက္ ဘဝဍိဳက္ဂကူညးတှဟ္တဲု ဂြံတဵတက္ျပာကတ္တိုန္မာန္ဂွ္ ဂိုတ္ဂၥာန္ပၲိတ္ျဇဟတ္ အၾကာတင္ဝါတ္ဂါတ္ ခက္ခုဲနာနာသာ္ရ။ ပႜဲကႝုသကၠရာဇ္ခေရတ္ ၁၉၄၈ ဂိတုၾသေဂတ္ ၁၉ ကာလ ဥကၠ႒ေဇှာ္ နာဲနလႅာ ကလိဂြံအာယုက္ (၃၁) သှာံဂွ္ သြက္ဂကူမန္ဂြံဗၜးတိတ္ႏူ ဘဝဍိဳက္မာန္ရန္တဲု ပံင္ေတာဲလုပ္ကၜဳင္ေပါဲဗတိုက္ ကေရာံေဗာ္ (ဖဆပလ) မြဲစြံကီုေလဝ္ ကာလဂြံဗၜးၐးတဲုဂွ္ ေဗာ္(ဖဆပလ) ရပ္ေကံလဝ္ ဝါဒမဟာဂကူဗဿာတဲု ဟြံသၸသမၲီကႝု တြႝဳရး ဍဳင္မန္၊ ပမာန္ပႜႝဳပႜိဳက္ တဿာတ္ကၜဳင္အေခါင္နာနာသာ္ရ။ ၐိုန္ရ ေကၜာန္ပေရင္ဍဳင္ကြာန္ ပႜဲဗြိဳင္ေသှာဝ္ကီုေလဝ္ အလႝုအသ႘ (ဖဆပလ) တအ္ဍႝဳဍိဳက္ဒှာတာ နကႝုအဝႝု နဲနာနာသာ္တဲု ဒုင္ဟြံမာန္ ပႜဲသကၠရာဇ္ ၁၃၁၀ ဂိတုခႜဲသ႘ေပင္၊ သကၠရာဇ္ခေရတ္ ၁၉၄၈ နကႝုဂေကာံပၜန္ဂတး ရပ္ကၜဳင္လြဟ္ရ။ ကာလစိုပ္ကၜဳင္ ပႜဲတိဍာ္ပၜန္ဂတးရပ္လြဟ္တဲု ဒက္ပၲန္ေဗာ္ပၜတရဵဍဳင္မန္ ပႜဲကႝု သကၠရာဇ္ခေရတ္ ၁၉၅၅ ကာလဥကၠ႒ေဇှာ္ နာဲနလႅာ ကလိဂြံအာယုက္ (၃၈) သှာံဂွ္ ဒးေကတ္ကၜဳင္တာလ်ိဳင္ ကမၼတ႘ကႜိဳက္ပ္ ဗဟႝု ညးလ်ိဳင္ဌာနပေရင္ဘ႑ာရ။ အပႜဲေဗာ္ပၜတရဵဍဳင္မန္ ဒုင္ၿဗဲစဲတၛဲ သၜာဲလမ်ီဳ လုပ္ကၜဳင္ေပါဲဗတိုက္ရပ္လြဟ္ ပြိဳင္စွ္သှာံစွ္ၿဗဲရ။

ပႜဲသကၠရာဇ္ဍဳင္ ၁၃၂၀၊ သကၠရာဇ္ခေရတ္ ၁၉၅၈ ဂိတုဂ်ဴလာင္ ၁၉ ကာလဥကၠ႒ေဇှာ္ ကလိဂြံအာယုက္ (၄၁)သှာံ မဲြကေရာံကု ေဗာ္ပၜတရဵဍဳင္မန္ ၿပံင္သၜာဲနဲကဲပေရင္ဍဳင္ကြာန္ သၜာဲလြဟ္ကႝု ဒ႘မႝုကေရၿဇ႘ ပည႘ပညပ္ကႝု အလႝုအသ႘ (ဖဆပလ) တဲု ဆက္လုပ္ အာေပါဲဗတိုက္ ပႜဲဗြိဳင္ေသှာဝ္ (ပါလ႘မာန္)ရ။ ပႜဲကႝုသကၠရာဇ္ခေရတ္ ၁၉၅၈ ဂိတုၾသေဂတ္ ၁၃ ပႜဲကႝုဒက္ပၲန္ ဒပ္ည႘သဿဟ္ ေကာန္ညးဍဳင္ကြာန္မန္ ((မြန္ျပည္သူ႕ညီညြတ္ေရး တပ္ေပါင္းစု (မပညတ)) နကႝုေဗာ္ပၜတရဵဍဳင္မန္၊ ဂေကာံအလံုရးေဒသ ရာမည၊ ေဗာ္သြးေကာန္ဍဳင္အရင္မန္၊ သင္သဿတ္ဟိတဂေဝသ႘တံဂွ္ ပါလုပ္လဝ္ ပႜဲေဗာ္ပၜတရဵဍဳင္မန္ နဒဒွ္ညးပၜတရဵ ကႜိဳက္ပ္မြဲရ။ ပႜဲကႝုသကၠရာဇ္ခေရတ္ ၁၉၆၀ ဂိတုေဖဖဝ္ဝါရ႘ ၆ ပႜဲေနေဝန္ေကၜာန္ဗဒွ္ေပါဲ႐ုဲမာဲဂွ္ ညံင္အမာတ္မန္ ေသၢာံကလိဂြံဇှးမာန္ ေရင္တၜဳင္ ဂစာန္ကၜဳင္လဝ္ရ။ နအလႝုဇကုေလဝ္ လုပ္႐ဲုမာဲ ပႜဲသၠဳတ္က်ာ္ျမဟ္ကီုရ။ ပႜဲအခိင္ဝြံ ညးမဇှးမာဲ ကလိဂြံနဒဒွ္အမာတ္တုန္ နာဲဖႝုခ်ႝဳ (အမာတ္မန္ပြိဳင္ဍဳင္ေရဝ္)၊ နာဲအံင္ေထာန္ (အမာတ္မန္ ပြိဳင္ဍဳင္ျဇပ္ဗု)၊ နာဲဖႝုစိင္ (အမာတ္မန္ ပြိဳင္ဍဳင္မုဟ္ဍဳင္)၊ စှးေကာန္ဍဳင္ အရင္ နာဲအံင္လွငၛ႙ဳတအ္ ကလိဂြံဇှးကီုရ။

ပႜဲသကၠရာဇ္ခေရတ္ ၁၉၆၁ ပႜဲဂေကာံဓမံက္ပတိုန္ဍဳင္မန္ဂွ္ ပါလုပ္နဒဒွ္ ညးကႜိဳပ္ ႏူေဗာ္ပၜတရဵဍဳင္မန္မြဲတဲု ခ်႘ဓရာင္ေရင္တၜဳင္ ေကတ္လဝ္တာလ်ိဳင္ရ။ ရန္လဝ္ ပႜဲ၁၉၆၂ ဂိတုအဝ္ဂါတ္မၢး ေကၜာန္ဗဒွ္ပါလ႘မာန္ ၿပံင္သၜာဲပေရင္ဍဳင္ကြာန္တဲု ဍဳင္မန္သၵးမံက္ ဍာံဍာံေရာင္ ပေတွ္ေကတ္လဝ္တဲု သၜဳင္ပတိုန္ပေရင္စႏၵက္ခ်႘ဓရာင္ ဗြဲမထတ္သၠာတ္ကီုရ။ ဆဂး ပႜဲကႝုသကၠရာဇ္ခေရတ္ ၁၉၆၂ ဂိတုမာတ္ခ်္ ၂ ကာလ ဥကၠ႒ေဇှာ္ နာဲနလႅာ ကလိဂြံအာယုက္ ၄၅ သှာံဂွ္ သၠိဳပ္ပှာန္ေနေဝန္ သီေထာံအဝႝုကဿိန္ဍဳင္တဲု ပေရင္ၐိုဟ္ လလံဍဳင္ဟဿဲ ကႜိဳပ္သၠိဳပ္ေဗာ္ပၜတရဵဍဳင္မန္ဂမၜိဳင္ ပံင္ေတာဲခ်႘ဓရာင္ကၜဳင္ ကုေဗာ္ပေရင္ဍဳင္ကြာန္ အလံုမြဲဍဳင္တဲု ဆက္ခ်႘ဓရာင္ကၜဳင္ ပေရင္ၐိုဟ္လလံရ။

ပႜဲသကၠရာဇ္ဍဳင္ ၁၃၂၅၊ သကၠရာဇ္ခေရတ္ ၁၉၆၃ ဂိတုနဝ္ေဝန္ဗာ ၁၃ ကာလဥကၠ႒ေဇှာ္ နာဲနလႅာ ကလိဂြံအာယုက္ ၄၆ သှာံဂွ္ နကႝုစိုတ္မဟာဝါဒ႘ဗဿာ ဂေကာံသၠိဳပ္ပှာန္ ေနေဝန္တအ္ ရပ္ေပၜာပ္ထံင္ကု ကႜိဳပ္သၠိဳပ္ပေရင္ဍဳင္ကြာန္ဂမၜိဳင္ဂွ္ ကႜိဳပ္သၠိဳပ္ပေရင္ဍဳင္ ကြာန္မန္ ဂမၜိဳင္ေလဝ္ ဒးဒုင္ရပ္ ၈ တၜကီုရ။ ညး (၈) တၜတအ္တုန္ နာဲငၛ႙ဳတိင္၊ နာဲေထာန္သိင္၊ နာဲေက်ာင္၊ နာဲေတန္အံင္၊ နာဲသိင္မိုင္၊ နာဲဆာန္မန္၊ နာဲေကာန္ဗၜာဲကႝု ဥကၠ႒ေဇှာ္ နာဲနလႅာပ႙ုမဒွ္ကီုရ။ ဥကၠ႒ေဇှာ္ နာဲနလႅာပ႙ု ဒးဒုင္ရပ္စုတ္ထံင္ ကေရာံကႜိဳပ္ သၠိဳပ္မန္ တှဟ္ဟ္ဂမၜိဳင္ ပြိဳင္ (၁၀) သှာံကီုရ။

အပႜဲသကၠရာဇ္ဍဳင္ ၁၃၃၅၊ သကၠရာဇ္ခေရတ္ ၁၉၇၃ ကာလကလိဂြံအာယုက္ ၅၆ သှာံဂွ္ ဗၜးတိတ္ႏူထံင္သၛိစါတ္ရ။တိတ္ဗၜးႏူထံင္ မံင္ဂြံပႜဲသၛိ ပြိဳင္မြဲဂိတုျပင္တဲု ကေလင္တိတ္ပၜန္ဂတး လုပ္ေကၜာန္ပႜဲေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိရ။ စိုပ္ကၜဳင္ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ ျခာဟြံလအ္ ဒးဒုင္႐ဲုစွ္ နဒဒွ္ညးအုပ္ကာ ဂေကာံကႜိဳက္ပ္ပှာန္ရ။ ပႜဲသကၠရာဇ္ဍဳင္ ၁၃၃၇၊ သကၠရာဇ္ခေရတ္ ၁၉၇၅ ကာလကလိဂြံအာယုက္ ၅၈ ဂွ္ ဒးဒုင္႐ုဲစွ္ပၲိဳန္ နဒဒွ္ ညးအုပ္ကာနာနာဗဟႝု ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိရ။ ႀကဵတဲုဆက္ပၜန္ ယိုက္ေဂၜင္ေကတ္တာလ်ိဳင္ ဒု-ဥကၠ႒ေဇှာ္ ေဗာ္ဍဳင္ မန္တဿိ၊ ေကုာံ ဒု-ဥကၠ႒ ဂေကာံကႜိဳက္ပ္ပှာန္ရ။ ပႜဲကႝုသကၠရာဇ္ခေရတ္ ၁၉၈၁ ကာလကလိဂြံအာယုက္ ၆၄ သှာံဂွ္ပႜဲေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ ဒွ္အာၐါလြးဂွ္ နဒဒွ္ ဥကၠ႒ ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ (လပၚဗဒိုပ္ဗညာနဲက်ာ္ပိ) ယိုက္ေဂၜင္ေကတ္လဝ္တာလ်ိဳင္ရ။ ေဗာ္ပၜန္ဂတးရပ္လြဟ္ ေသၢာံေကတ္ဇှး နကႝုဒပ္ပံင္ေကာံမာန္ ရန္တဿအ္တဲု လုပ္ကၜဳင္ဂေကာံ ဒ႘မဝ္ကေရၿဇ႘ေကာန္ဂကူ (NDF) ရ။ ပႜဲဒပ္ပံင္ေကာံဂွ္ ေကတ္တာလ်ိဳင္ ဂေကာံသဘာပတိ (ဗဟႝု)ရ။ ပႜဲကႝုသကၠရာဇ္ ၁၉၈၇ ကာလဥကၠ႒ေဇှာ္ နာဲနလႅာ ကလိဂြံအာယုက္ (၇၀) သှာံဂွ္ ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိၐါလြးဂွ္ ကေလင္ပံင္ေကာံည႘သာ ကေလင္ဒွ္ကၜဳင္မြဲေဗာ္ဓဝ္ပၜန္တဲု ဥကၠ႒ေဇှာ္ နာဲနလႅာဝြံ ေကတ္ကၜဳင္တာလ်ိဳင္ နဒဒွ္ဒု-ဥကၠ႒ ဗဟႝု ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိပၜန္ရ။

ပႜဲကႝုသှာံ ၁၉၈၈ ကာလ ဥကၠ႒ေဇှာ္ နာဲနလႅာ ကလိဂြံအာယုက္ ၇၁ သှာံဂွ္ ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိကႝု ေဗာ္ကေရင္ KNU တအ္ ဒွ္ပဋိပကၡ ေဇှာ္ နကႝုလြဟ္ ပြိဳင္ ၂၇ တၛဲရ။ ပႜဲေပါဲဗတိုက္ဂွ္ နာဲနလႅာဝြံ ကႜိဳက္ပ္ပၜတရဵ ဂစာန္ကၜဳင္ ညံင္ဂြံဂြံေပါဲအံင္ဇှးရ။ နကႝုဒပ္ပံင္ေကာံ NDF ကၜဳင္ပည႘ပညပ္ ဒဒွ္ရ ပႜဲအခိင္ဝြံ ဒွ္အခိင္ဗတိုက္သ႐ိုဟ္သှဗြဝ္ မဟာဝါဒ႘ ဂကူဗဿာေရာင္ဒွ္တဲု ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိကႝု ေဗာ္ကေရင္ KNU တအ္ ေဒါအ္ကၜဳင္ပန္ေပွာ္ေရင္သၠအ္ပၜန္ရ။ ပႜဲသှာံဂွ္ေဟင္ ေပါဲထၞးဆႏၵ ကလိုက္ကမႝုညးဍဳင္ကြာန္ ကတႝုဒွ္တဲု အလႝုအသ႘ပှာန္ (နဝတ ေစာေမာင္၊ ခင္ၫြန္႕)တအ္ သီေထာံအဝႝုမြဲဝါပၜန္ရ။ ႀကဵႏူထၞးဆႏၵတဲု ကႜိဳပ္သၠိပ္ပေရင္ဍဳင္ကြာန္ဂမၜိဳင္၊ ကႜိဳပ္သၠိဳပ္ကြးဘာ ဂမၜိဳင္၊ ခမ႘သင္ဂမၜိဳင္၊ ညးဍဳင္ကြာန္ဂမၜိဳင္ တိတ္ကၜဳင္စိုပ္ ပၜန္ဂတးဂွ္ ဒုင္တၜဳင္ေဖ်ံဒှာဲရ။ ပႜဲအခိင္ကြးဘာဂမၜိဳင္ ဒက္ဂေကာံ (ဒပ္ကြး ဘာ ABSDF)ဂွ္ကီု၊ ဂေကာံညးမခ်႘ဓရာင္ပေရင္ဍဳင္ကြာန္ဂမၜိဳင္ ပံင္ေကာံတဲု ပံက္ပတိုန္ ဂေကာံဂအုပ္မဟာမိတ္ ဒ႘မဝ္ကေရတ္ ေတတ္ဍဳင္ဗဿာ (မဒမခ) (DAB)ဂွ္ကီု ဗိုင္႐ီုဗင္ေရင္တၜဳင္ကၜဳင္ကီုရ။

အခိင္ယိုက္ေဂၜင္ေကတ္တာလ်ိဳင္ပႜဲေဗာ္ သှာံအခါဗြဲမလအ္လဂွ္ ယႝုလတူတပ္တး၊ ေစတနာေဇှာ္၊ ဂိုတ္ဂၥာန္ကေမၜာန္ေဗာ္ ဗြဲမေလာန္တဲု ဒွ္ညးမှံဳကႝု သမာဓိ၊ သၜးေကၜံဂုဏ္ဖႝုဇကုမာန္၊ ႏြံကႝုစရာဲကႜိဳပ္သၠိဳပ္တဲု ေကာန္ေဗာ္ေကာန္ဒပ္ ေကုာံ ညးဍဳင္ကြာန္ တအ္ သႜိဳက္ဆာန္ေသှံသှဵ ဗြဲမေလာန္ရ။ အပႜဲဗြိဳင္မဟာမိတ္ ဆက္ေဆာံကႝုဂကူဂမၜိဳင္ ေဗာ္ဂမၜိဳင္ေလဝ္ ညးဂမၜိဳင္ထိုင္သး ဗြဲမေလာန္ရ။

ပႜဲသကၠရာဇ္ဍဳင္ ၁၃၅၁၊ ဂိတုခႜဲသ႘ ၇ မံက္၊ သကၠရာဇ္ခေရတ္ ၁၉၈၉ တၛဲအငၛာ ကာလဥကၠ႒ေဇှာ္ နာဲနလႅာ ကလိဂြံအာယုက္ ၇၂ သှာံဂွ္ ဂေကာံသင္သဿတ္ ေကုာံ ဂေကာံကြးဘာတအ္သၸတိုင္ ေကၜာန္ဗဒွ္ သၻင္သၸစဿတ္သမၲီ တၛဲထၞးဆႏၵ (၈) ပန္မ ေပင္မြဲသှာံ ပႜဲကြာန္က်ာ္ပိတဲု ဘိက္ကၜဳင္ ဥကၠ႒ေဇှာ္ နာဲနလႅာ သြက္ဂြံေကတ္တာလ်ိဳင္ နဒဒွ္သဘာပတိ ပႜဲအေသအဟာန္ဂွ္ဝြံရ။ နကႝုပေရင္ ထတ္ယုက္ဟြံခိုဟ္ ကတႝုဒွ္ဒဿံင္ယဲေကာန္တဿအ္ကီုေလဝ္ နကႝုစိုတ္ကတိုင္ကတုိင္ကဿဟ္ကဿဟ္ေဟင္ အေဃာေကတ္ဒဿံင္တာလ်ိဳင္ သဘာပတိ ကတႝုဟီုဒဿံင္ဂလာန္ ပံက္အေသအဟာန္ဂွ္ ဟီုဂြံဂလာန္ပႛဳင္ပၜတရဵ ၐိုတ္ၐါပိမိေဏတ္တဲု ေဒါမ္ေစွ္အာလတူစင္ဂွ္တဲု လမ်ီဳအိုတ္အာလတူစင္ ဂွ္ရ။ အခိင္ဝြံ အခိင္ႏူဂယး (၈: ၂၀) မိေနတ္မဒွ္တဲု စႏူဂွ္ စုတိကလိေလာန္စဵအာ ဗြဲမအမ္သဝ္ကီုရ။ ၐိုန္ဟြံထတ္ယုက္ ဒးဒွ္မံင္ဓဝိင္ကႝု ပေရင္ထတ္ယုက္ ဇကုကီုေလဝ္ ဟြံရန္ကႝုဂုဏ္ဖႝုဇကု ေစတနာေဇှာ္ထတ္ လတူကေမၜာန္တဲု အေဃာဟီုမံင္ဂလာန္ပေရင္ဍဳင္ကြာန္ လတူစင္ဟီုအေရဝ္ ဒးစုတိအာဂွ္ ရဲေဗာ္ကီု ခမ႘သင္တအ္ကီု ညးဍဳင္ကြာန္တအ္ကီု အလံုဂကူမန္တအ္ကီု ဂေကာံကြးဘာတအ္ကီု သီုကႝုဂေကာံ မဟာမိတ္တအ္ ေအာန္စိုတ္ေဟာံျဇ ဒွ္လှီဗြဲမေလာန္ရ။ လတူဂၜံင္ တရဵအာဇနဲ ကႜိဳပ္သၠိဳပ္တအ္ဂွ္ ေကာန္ဗြဲႀကဵ စဵဗြဲဂတ ဂြံဗွ္ဗှဳဟ္၊ဂြံေရာ္ဂုဏ္ လတူကႜိဳပ္သၠိဳပ္မန္တအ္ ရန္တဿအ္တဲု ေကာန္ကြးဂမၜိဳင္၊ ညးဍဳင္ကြာန္ဂမၜိဳင္၊ ေကာန္ဇာတ္ဂမၜိဳင္ ဒက္ပၲန္လဝ္႐ုပ္မြဲ ပႜဲကြာန္ေသှဟ္ဗၵဝ္ ပြိဳင္ဍဳင္မုဟ္ဍဳင္ရ။

ဥကၠ႒ေဇှာ္ နာဲနလႅာဝြံ မဒွ္ႀတံဳအာဇနဲမန္မြဲတဲု ညးေျမာ္ဟီုလဝ္ ဂလာန္ဗကန္ကႝုေကာန္ကြး၊ ေကာန္၊ ေကာန္စဵတအ္ အတိုင္ ဗြဲသဿဝ္ကီုရ။ အသံပါင္ဝြံတုန္ -

(က) ေကၜာန္ကေမၜာန္မြဲမြဲမၢး - ဒးဂံင္ေကၜာန္ပႜဲဝိုင္ ဒးဂံင္ပေလဝ္ပႜဲဝိုင္ ဒးဂံင္ဒုင္ခ်ိဳတ္ပႜဲဝိုင္
(ခ) ေကၜာန္ပေရင္ဍဳင္ကြာန္ေတွ္ - ဒးလၛတ္ပေရင္ဍဳင္ကြာန္
(ဂ) ေကၜာန္ကေမၜာန္ဂကူမၢး ဒးည႘သဿဟ္ေဟင္ ဂြံေပါဲအံင္ဇှးမာန္ေရာင္ သာ္ဝြံမဒွ္ကီုရ။