နဲစုတ္မလိက္ “ ဆက္ဗွ္ ” “ Read More Expandable Posts”

ရဲေကၜာန္ဗၜံက္တအ္ သုီဖအုိတ္ မိက္ဂြံေကၜာန္မံင္ လိက္သ႐ုပ္၊ လိက္ဗလး “ ဆက္ဗွ္ “၊ “ ကေလင္သီ “ သြက္ဗၜံက္ဇကုဖအုိတ္ေဏာင္ ခယ်ေကတ္တုဲ ပတုိန္ထၞးဏာ ပ႐ူဏအ္ ကၜာရ။

ဗုီျပင္ ဒးေကၜာန္ ၃ ကဆံင္ မဒွ္ရ။ တံင္ေဖ်ံ (Download) ကုက္ ၐါ ဒှာဲ၊ စုတ္ကုက္ ညိညိ မြဲဒှာဲ ေတွ္ ဖအုိတ္ဂွ္ ၃ ကဆံင္ ဟုီစဂြံရ။

ေကအ္ ...... ကၜာဟြံဂြံစ ကဆံင္ ၁ ဏီဂွ္ မုဒးေကၜာန္ေရာေတွ္ -

အာ ပႜဲ Layout တုဲ ႐ုဲစွ္ေကတ္ Edit HTML ညိ။ အခိင္ဆုႝ Edit Template ေတွ္ ကုက္ဇကုဂွ္ ဟြံဆုႝညာတ္ေကတ္ဖအုိတ္ဏီပုဟ္။ ဟုိတ္ဂွ္ရ ပႜဲကုႝခံက္ Expand Widget Templates ဂွ္ ဒးျခးကၜာေဏာင္။
(အခိင္ဂွ္မွ ကုက္ HTML ဇကုဂွ္ ဂြံမံက္ကၜဳင္ဖအုိတ္ မဒွ္ရ။)

သတိ။ ။ ရဲဗၜံက္တအ္ဗြဲမဂၜဳိင္ ဟြံျခးလဝ္စဿတ္ ပႜဲခံက္ Expand Widget Templates ရ အခိင္ဂၜာဲကုက္ဇကုမၢး ဟြံဆုႝ ဒွ္မာန္ရ။

ကဆံင္ - ၁

ကဆံင္ ၁ ဂွ္ ကူဆာဲေကတ္ ကုက္ (code) Link ထၞးလဝ္ သဿဝ္ဂွ္တုဲ စုတ္ေဖ်ံ ပႜဲကုက္ဗၜံက္ဇကု ကၜာဟြံစုိပ္ ညိ။ ဟုီခ်ဳိတ္တ္ပၜဳိတ္တ္ေတွ္ အၾကာ ကုႝ မဒွ္ရ။ (လၸ Save ဏီ)

တံင္ေဖ်ံ (Download) ကုက္ ကဆံင္ - ၁ (Expandable Posts Read More step 1)
Link A (ဟြံေသင္ေတွ္) link B (link ၂ ဏအ္ တုပ္ပ္ရ။ ဗုီေျပၿပံင္ဂွ္ ေကတ္မြဲ။)

ကဆံင္ - ၂

ကဆံင္ ၂ ဂွ္ေတွ္ ဝါတ္မံင္ေဏာင္ ရဲဗၜံက္တအ္ ဂးမံင္အုိတ္ရ။ ဟြံဝါတ္ စုႝဂွ္ပုဟ္။ ကုက္ ထၞးလဝ္ link သဿဝ္ဂွ္ တံင္ေဖ်ံ သဿဝ္ကၜာ။

တံင္ေဖ်ံ (Download) ကုက္ ကဆံင္ - ၂ (Expandable Posts Read More step 2)
Link A (ဟြံေသင္ေတွ္) link B (link ၂ ဏအ္ တုပ္ပ္ရ။ ဗုီေျပၿပံင္ဂွ္ ေကတ္မြဲ။)

ပံက္ရံင္ကုက္ဂွ္တုဲမၢး လၸကူဆာဲေကတ္ဖအုိတ္ညိ။ (Don’t copy all the code.) မလိက္အရံင္သာ္ ဍာဲဍာဲတအ္ သဿးေဟင္ ကူဆာဲထပ္စုတ္ပႜဲကုက္ဗၜံက္ဇကုအုိတ္ညိ။

ဒှာဲလုႝဒးစုတ္ဂွ္ ဂၜာဲပႜဲကုက္ဇကုကၜာ ...... ဂၜာဲ ပႜဲကုက္ဇကု (တက္စုတ္) div class='post (ဟြံေသင္ေတွ္) ‘post uncustomized-post-template (ဟြံဆုႝဏီေတွ္ တက္စုတ္) post hentry တုဲ ဆုႝကုက္တုပ္သဿဟ္မြဲမြဲေတွ္ ထပ္စုတ္ကုက္ အရံင္သာ္ဍာဲဍာဲ ဂွ္ သဿးရ။ ကုက္အရံင္လစံက္ သဿဝ္ဏအ္ဂွ္ ပႜဲဗၜံက္ဇကု ႏြံမံင္တုဲတုဲရ။ ရံင္ခ်ဳိတ္တ္ပၜဳိတ္တ္တုဲ ထပ္စုတ္ ဒှာဲေဍံ ညံင္ဂြံဒး ဣတုဲရ။

သတိ။ ။ ကုက္ ပုႝၐက္အာ မြဲမေဍာတ္ေလဝ္ ဟြံဂြံပုဟ္။

တုဲရဟာ ?။ ထပ္စုတ္ကုက္အရံင္သာ္ဍာဲဍာဲဂွ္တုဲရေတွ္ ဍဳႝဒှာဲ Save Template (Save) ဂွ္ဂြံရ။ (ဟြံတုဲဏီပုဟ္)

ကဆံင္ - ၃

ေကအ္ .... save ေထာံ Template ဇကု တုဲရေတွ္ ဆက္အာ Setting တုဲ ဂၜာဲ formatting ညိ။ တုဲေတွ္ ပႜဲ formatting ဂွ္ပၜန္ ဂၜာဲ Post Template လၸာ္သဿဝ္ေတံညိ။

ကဆံင္ ၃ ဂွ္ေတွ္ ကုက္ သဿဝ္ဏအ္ ၄ တာန္ဂွ္ ကူဆာဲစုတ္ ပႜဲခံက္ Post Template ပၜန္။
သတိ။ ။ လၸဝုိတ္စ သြက္ဂြံ Save ဂွ္ ...... ။ ဍဳႝ Save Settings တုဲေတွ္ စပတုိန္စမ္ရံင္ ဂြံတီေဍံေကၜာန္ကေမၜာန္ဟာ၊ ဟြံေကၜာန္ဟာ။

Type your summary here

Type rest of the post here


အခိင္စစမ္ရံင္ သြက္ဂြံပတုိန္ေတွ္ ပႜဲခံက္ Posting ဇကုဂွ္ မံက္မံင္ အတုိင္သဿဝ္ဂွ္ေဏာင္ ခ်ဳိတ္ပၜဳိတ္ေတွ္

Type your summary here

Type rest of the post here


ဒှာဲခ်ဴလဝ္ Type your summary here ဂွ္ သြက္ဂြံစုတ္ ဝါက် ဇကု မိက္ဂြံမံက္ကၜာ။
ဒှာဲခ်ဴလဝ္ Type rest of ther post here ဂွ္ သြက္ဂြံစုတ္ ဝါက် မေသွ္မံင္တအ္ (အခိင္ဍဳႝ “ဆက္ဗွ္ - read more” မၢး သြက္ဂြံဗလးပတိတ္ဝါက်ဖအုိတ္ မဒွ္ရ။

စမ္ရံင္စမ္။ ဟြံဂြံေတွ္ ကုႝပ႐ုိင္ အပႜဲ Cbox အဲအုိတ္ညိ။ (ဂြံဂၜာဲကုႝနဲတဿိမြဲနဲပၜန္) ေစတနာ ......... ေစတနာ ........ ေစတနာ ........

တုဲရ။

ယဝ္ ေဍံေကၜာန္ကေမၜာန္ေတွ္ ဒှာဲ Read More ဂွ္ ဗုီဇကု ဒးဂှပ္စုိတ္ ကေလင္ဂၜာဲပႜဲကုက္ဇကုတုဲ ကေလင္သၜာဲေကတ္ “ဆက္ဗွ္” “မိက္ဂြံဆက္ဗွ္မံင္ဟာ” တအ္ ဂြံဖအုိတ္ရ။
ဒှာဲ “Summary Only” ဂွ္ေလဝ္ သၜာဲေကတ္ “ကေလင္သီ (ဗုီအဲခ်ဴလဝ္)” ေလဝ္ ဂြံ၊ “ဗွ္တုဲေတွ္ ကေလင္သီေထာံစမ္” ကုႝေကတ္ပဿိင္ေလဝ္ ဂြံ။ ဗုီဒးစုိတ္ ............ ။

တုဲေကြံေကြံရအဵ။