အတၴဳပၸတၲိ နာဲယွဳ႙ေက်န္ ဥကၠ႒ေဇှာ္ ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ (ဗြဲခမှန္)

အံက္တဝ္ပါ ၃၁ ၊၂၀၀၈

ယဿဳအရင္ ဥကၠ႒ေဇှာ္ နာဲယႈ႙ေက်န္ဝြံ မဒွ္နာဲဗေလာန္တဲု သၜးတဵဂဝ္ဂၜဵ ႏူကႝုမိယႈ႙မိ၊ နာဲယႈ႙ဖံင္တအ္ ပႜဲကႝုသကၠရာဇ္ဍဳင္ (၁၂၇၄) ဂိတုမာ္ (၉) ေစြက္၊ သကၠရာဇ္ ခေရတ္ (၁၉၁၃ ဂိတုမာတ္ခ်္ ၁) တၛဲသၛိသဝ္ဂွ္ ပႜဲအပိုင္ ဂေဒါအ္- ကအ္ႏွာတ္ ပႜဲကြာန္ဘာခတႝုဂွ္ရ။ ေပှာဝ္ကႝု ေကာေဒံ (၁၀) တၜဂွ္ ဒွ္ေကာန္ေဇှာ္အိုတ္ရ။ ပႜဲကလိဂြံအာယုက္ (၅) သှာံဂွ္ စေဗၲာန္ပညာတဲု ဒႝုကႝုအံင္တန္သၜဳင္ ကတ္ေဗၲာန္ကၜဳင္ပညာ ပႜဲဍဳင္ျပန္ရ။ နကႝုပညာတကၠသိုလ္မၢး ေကင္ကတ္ေဗၲာန္ကၜဳင္ စႝုစိုပ္တန္ဥပစာရ။

တိတ္ႏူဘာတဲု လုပ္ေကၜာန္ကေမၜာန္႐ုင္ ပႜဲဍဳင္လၢဳင္ ပႜဲ႐ုင္ကလုတ္ေဇှာ္ (အတြင္းဝန္မ်ား႐ံုး)ရ။ ပႜဲအခိင္ကာလ ပှာန္ဂၜးတိအလန္ ဒုတိယ ကတႝုဒွ္ဂွ္ လုပ္ယိုက္ေဂၜင္ဝန္ပှာန္ ပႜဲဒပ္ဍာ္ စႝုကႝုကလိဂြံ တာလ်ိဳင္ ကဆံင္ ဒု-ဗိုလ္ရ။ ပႜဲကႝု ပေရင္႐ုန္ဂစာန္ပၜန္ဂတး ေဖတ္ေသတ္ဂ်ပါန္သဿဝ္တိ ပႜဲကႝုဂေကာံ (ဖတပလ) ဂွ္ေလဝ္ ပါလုပ္ခ်႘ဓရာင္ကၜဳင္ကီုရ။ ပႜဲကႝုဂေကာံေဇှာ္ (ဖဆပလ) ဂ္ွေလဝ္ နဒဒွ္ ဥကၠ႒ ပြိဳင္ဍဳင္ပံင္၊ နဒဒွ္ ဒု-ဥကၠ႒ ဂေကာံသဿာဗၛခ႐ိုင္သဓီု သာ္ဝြံေကတ္ကၜဳင္တာလ်ိဳင္ ခ်႘ဓရာင္ကၜဳင္နာနာရ။ သြက္ဂြံ ယိုက္ေဂၜင္ ေကတ္တာလ်ိဳင္ပေရင္ဂကူမန္ဇကု ဗၜးဗၜးၐးၐးမာန္ ရန္တဲု ႏုက္တိတ္ႏူကႝုဂေကာံ (ဖဆပလ) ဂွ္တဲု ပႜဲကႝုေပါဲ႐ုဲမာဲ အလံုကဿိန္ဍဳင္ဂွ္ေလဝ္ နကႝုအမာတ္မသၜးပြးမြဲ (တသီးပုဂၢလ) မြဲ ၐိုန္လုပ္ဒုင္႐ုဲကီုေလဝ္ နဗီုအမာတ္သၜးပြး တှဟ္ဟ္တအ္ကီု က်အာကီုရ။ ပႜဲကႝုသှာံ - ၁၉၄၇ ဂွ္ ဒက္ပၲန္ေဗာ္သၜးပြးဂကူမန္ ပံင္ေကာံကႝု ညးအုပ္ကာ နာဲသာန္တူတဲု နကႝုရမ်ာင္ကေၿမဲ ပတိတ္ကၜဳင္လိက္ပ႐ိုင္ “တနင္ႀသ႘”ရ။ ပေရင္အာတ္မိက္ ပေရင္ဂကူမန္ (၇) တင္ မဒွ္ယွ္တွ္ဒဿံင္ ပႜဲဝင္ပၜန္ဂတး ပေရင္ဂကူမန္ ဂွ္ေလဝ္ စပၲံအာတ္မိက္ကၜဳင္တဲု ကႜိဳပ္သၠိဳပ္ဂကူမန္ တှဟ္ဟ္ဂမၜိဳင္တအ္ ထံက္ကၜဳင္ဂလာန္ ကတိုင္ကတုိင္ကဿဟ္ဟ္ အိုတ္ကီုရ။ ေဆင္စပ္ကႝု တင္အာတ္မိက္ ေကာန္ဂကူမန္တအ္ (၇) တင္ဂွ္တဲု သြက္ရဂြံအာဆႝုဂဗကႝု ဝန္ေဇှာ္ဥဴႏုဂွ္ေလဝ္ သၸကႜိဳပ္တဲု အာဆႝု ဂဗသ႘ကၜ႘ကၜဳင္ရ။ ႏူဂွ္မြဲကဆံင္ ပေရင္အာတ္မိက္ တြႝဳရးမန္၊ ပေရင္ပေလဝ္ပေလတ္ သြက္ဂြံဗဿံက္႐ုပ္ရဵ ပေရင္ပၜန္ဂတးရပ္လြဟ္ဂွ္ ေလဝ္ စပၲံခ်႘ဓရာင္ကၜဳင္တဲု ပႜဲကႝုသှာံ ၁၉၄၈ ဂွ္ ဒးဒုင္ရပ္ကႝု အလႝုအသ႘ ဖဆပလရ။ ဒးဒုင္ကၜဳင္ထံင္ ပႜဲကႝုထံင္ အဝ (မႏၲေလး) ေကုာံ ထံင္ယႈ႙ဗႝုတအ္ ပြိဳင္ (၃) သှာံရ။ ဗၜးတိတ္ႏူထံင္တဲု ဒးဒုင္မင္ရံင္ (အခ်ဳက္ဇိုင္) ပြိဳင္မြဲသှာံတဲု ႏူကႝုဍဳင္လၢဳင္ နကႝုဍာန္ဍာ္ တိတ္ကၜဳင္တိဍာ္ပၜန္ဂတးရ။ ေဗာ္ခ်႘ဓရာင္ပေရင္ဍဳင္ကြာန္အာကႜိဳပ္ ပေရင္ဂကူမန္ ပႜဲကႝု ေဗာ္ပၜတရဵဍဳင္မန္ဂွ္ေလဝ္ နဒဒွ္ညးလ်ိဳင္ ဌာနပေရင္စႝုဒှာ၊ ညးလ်ိဳင္ဌာန ပေရင္လေလာင္ပ႐ိုင္ သာ္ဝြံယိုက္ေဂၜင္ကၜဳင္တာလ်ိဳင္ ကဆံင္ဆံင္ရ။


ပႜဲကႝုသှာံ - ၁၉၅၈ ဂိတုဂ်ဴလာင္ (၁၉) နကႝုေဗာ္ပၜတရဵဍဳင္မန္ သၜာဲဂၜံင္လုပ္ဗြိဳင္ေသှာဝ္ “သၜာဲေကၜံ ပေရင္ဒ႘မႝုကေရၿဇ႘ ကႝုလြဟ္” ဂွ္ ဒုင္တဲဟြံမာန္တဲု ႏူကႝုယိုက္ေဂၜင္ေကတ္ဒဿံင္တာလ်ိဳင္ ညးစှးဒပ္ပံင္ေကာံ ပႜဲကႝုရးဒႝုဗေဂါ (ပဲခူး႐ိုးမ) ဂွ္ ကေလင္စဵကၜဳင္တဲု စပၲံ ဒက္ပၲန္ကၜဳင္ ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိရ။ ပႜဲကႝုပေရင္ဒက္ပၲန္ ရးဗဿာသကုတ္သဿဝ္ (ပါလုပ္သီု ေဗာ္ေကာန္မ်ဴေနတ္ဗဿာ) ပိေဗာ္ပံင္ေကာံ ဒက္ပၲန္ဗဟႝုဂွ္ေလဝ္ ပါလုပ္ ေကတ္ကၜဳင္တာလ်ိဳင္ရ။ ပႜဲကႝုသှာံ ၁၉၅၈ ဂွ္ ေစွ္ဒှာဲကု မိေတန္ ရဲဍဳင္ေဝါရ။ ပႜဲကႝုေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ စပံၲဒက္ပၲန္ဂွ္ နဒဒွ္ဥကၠ႒ နာဲယႈ႙ေက်န္၊ နဒဒွ္ ညးအုပ္ကာနာနာ နဓမၼေန၊ နာဲမန္ဒမ္၊ နာဲေတတ္ေထာန္၊ နာဲအံင္ယွိင္တအ္ နဒဒွ္ကႜိဳပ္သၠိဳပ္ ေကတ္ကၜဳင္တာလ်ိဳင္ စဒက္ပၲန္ကၜဳင္ရ။ ပႜဲကႝုသှာံ - ၁၉၆၃ ဗိုလ္ေနေဝန္ (ကံင္ၿဇ႘ပၜန္ဂတး) ေကာ္ဘိက္တက္က်ာ သြက္ပေရင္ၐိုဟ္လလံအပႜဲကဿိန္ဍဳင္ဗဿာဂွ္ နဒဒွ္ညးစှး ဒပ္ပံင္ေကာံ ပေရင္ဒ႘မႝုကေရၿဇ႘ည႘သဿဟ္ေကာန္ဂကူ (မဒညတ) မြဲတၜကီု သီုကႝုညးစှး ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိကီု တိုန္စိုပ္ကၜဳင္လဝ္ရ။ ပႜဲကႝုေပါဲဂွ္ အဖဝ္ဥကၠ႒ေဇှာ္ နာဲယႈ႙ေက်န္ဂွ္တုန္ နဒဒွ္ညးစှး ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ နာဲေထန္ (စုတိ)၊ နာဲေတတ္ေထာန္ (စုတိ) တအ္ တိုန္စိုပ္လဝ္ကီုရ။


ပႜဲကႝုသှာံ - ၁၉၆၂ ဂွ္ နာဲေထန္ (စုတိ) ဥကၠခ႐ိုင္ ေဗာ္ပၜတရဵဍဳင္မန္ေႀတံ ကေလင္စိုပ္ကၜဳင္ တိဍာ္ပၜန္ဂတးပၜန္တဲု ဒွ္ကၜဳင္ ညးအုပ္ ကာနာနာ ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိတဲု ဆက္ေကတ္ကၜဳင္ တာလ်ိဳင္ပၜန္ရ။ ႐ုန္ဂစာန္ပေရင္ပၜန္ဂတး ပႜဲအၾကာ အခက္အခဲုနာနာဂမၜိဳင္တအ္ ဗြဲမလအ္လကၜဳင္ကႝု သှာံတဲု ပႜဲကႝုသှာံ - ၁၉၇၀ ဂိတုေမဂွ္ ေဗာ္ပါလ႘မာန္ဒ႘မႝုကေရၿဇ႘ (ဥဴႏုကႜိဳက္ပ္)၊ ေဗာ္ကေရင္ (မာန္ဘသာန္ ကႜိဳက္ပ္)၊ ေဗာ္ဒ႘မႝုကေရၿဇ႘ ေကာန္ဂကူေခ်င္ (ဥဴမာန္တေလန္ကႜိဳက္ပ္) တအ္ ပိေဗာ္ပံင္ေကာံတဲု ဒက္ပၲန္ကၜဳင္ ဒပ္ည႘သဿဟ္ ေကုာံ ဗၜးၐးေကာန္ဍဳင္အရင္ (တညလ) မာန္ကၜဳင္ရ။ ပႜဲကႝု ဒပ္ည႘သဿဟ္ ေကုာံ ဗၜးၐးေကာန္ဍဳင္အရင္ဂွ္ နဒဒွ္ဥကၠ႒ မာန္ဘသာန္ ေကတ္တာလ်ိဳင္တဲု နာဲယႈ႙ေက်န္ဝြံ နဒဒွ္ညးအုပ္ကာနာနာ ေကတ္ကၜဳင္တာလ်ိဳင္ ခ်႘ဓရာင္ကၜဳင္ရ။ ပႜဲကႝုေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ ကေလင္ ဒက္ပၲန္လဝ္ဝြံ ပႜဲကႝုသှာံ - ၁၉၇၁ဂွ္ ပံက္ပတိုန္ကၜဳင္ ဒပ္ပှာန္ဗၜးၐးေကာန္ဂကူမန္ ေလဿင္လုပ္ေသှာဝ္ မာန္ကၜဳင္တဲု စပၲံေကၜာန္ကၜဳင္ သၻင္သ႘ကၜ႘ေဗာ္ ကမၼတ႘ဗဟႝုကႜိဳက္ပ္ မာန္ကၜဳင္ကီုရ။ ပႜဲကႝု သၻင္သ႘ကၜ႘ဂွ္ေဟင္ ႐ုဲစွ္ပတိုန္ နဒဒွ္ဥကၠ႒ နာဲယႈ႙ေက်န္၊ ညးအုပ္ကာ နာနာ နာဲေထန္၊ ညးကႜိဳက္ပ္ပှာန္ နာဲပါန္သာ၊ နဒဒွ္ေကာန္ဂေကာံ ႐ုဲစွ္ပတိုန္ နာဲဘစိင္၊ ႏိုင္မန္ဒမ္၊ ႏိုင္ေသာင္ေဖ၊ နာဲေမန္ေထာဋ္တအ္ရ။


ပႜဲကႝုသှာံ ၁၉၇၅ ေကၜာန္ဗဒွ္ သဘင္သ႘ကၜ႘ ကမၼတ႘ဗဟႝုကႜိဳက္ပ္ အလန္တတိယတဲု နကႝုဂေကာံေကင္ကာဗဟႝုပၜန္ဂွ္ ႐ုဲစွ္ပတိုန္ ဥကၠ႒ နာဲယႈ႙ေက်န္၊ ညးအုပ္ကာနာနာ နာဲနလႅာ (ေကင္ကာေဗာ္ပၜတရဵဍဳင္မန္ေႀကံ)၊ ေကာန္ဂေကာံဂမၜိဳင္ နာဲပါန္သာ၊ နာဲေထန္၊ နာဲရႆ (ဒုဥကၠ႒ လဿိဟ္-၁၊ ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ)၊ နာဲတၜမန္ (စုတိ)၊ နာဲထဝ္မန္ (ဥကၠ႒ေဇှာ္ ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိလဿဳဟ္) တအ္ဝြံရ။


ပႜဲကႝုေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ ဟိုတ္ပေရင္ဂိုဏ္ဂဏဂမၜိဳင္ ေကုာံ ပေရင္ဒတူလိုင္၊ ပေရင္လညာတ္ ဟြံသဿဟ္ရထညးသၠအ္ ဟြံဒွ္မြဲသၠအ္ ကတႝုဒွ္ ပဋိပကၡတဲု ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ ဒွ္အာၐါလြး၊ ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ နာဲယႈ႙ေက်န္ကႜိဳက္ပ္ကု ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ နာဲနလႅာကႜိဳက္ပ္ ဒွ္အာၐါ လြးသာ္ဝြံရ။ ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ ထကးအာၐါေဗာ္ဝြံ ကာလစိုပ္သှာံ - ၁၉၈၇ ဂွ္ နကႝုပေရင္ပတပ္ပည႘ ဒပ္ပံင္ေကာံ ဒ႘မႝုကေရၿဇ႘ ေကာန္ဂကူ (မဒတ) ကေလင္ ပည႘ပညပ္ကႝုကီု၊ ေဗာ္ၐါလြးတအ္ေလဝ္ ဟိုတ္ႏူစိုတ္ဓါတ္မိက္ဂြံကေလင္ပံင္ေကာံညးသၠအ္ကီုတဲု ကေလင္ပံင္အာညးသၠအ္ပၜန္ရ။ ပႜဲကႝုေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ ကေလင္ပံင္ညးသၠအ္ဂွ္ နဒဒွ္ ဥကၠ႒ နာဲယႈ႙ေက်န္၊ ဒုဥကၠ႒ နာဲနလႅာ၊ ညးအုပ္ကာနာနာ နာဲေထန္၊ ဖက္ေဆာညးအုပ္ကာနာနာ နာဲရႆ၊ ညးကႜိဳက္ပ္ပှာန္ နာဲထဝ္မန္၊ ညးကႜိဳပ္စန္ဒက္ နာဲဟံသာ တအ္ ကေလင္႐ုဲစွ္ပတိုန္ပၜန္ရ။


ပႜဲကႝုဒပ္ဒ႘မႝုကေရၿဇ႘ေကာန္ဂကူ (မဒတ)မဒက္ပၲန္လဝ္ကႝု ေကာန္ဂကူပၜန္ဂတးဘဝတုပ္ဂမၜိဳင္ဂွ္ေလဝ္ နာဲယႈ႙ေက်န္ဝြံ ေကတ္ကၜဳင္ တာလ်ိဳင္ နဒဒွ္ ဥကၠ႒ ပႜဲသှာံ ၁၉၉၁ ဂွ္ရ။ နာဲယႈ႙ေက်န္ဝြံ သီုေကတ္လဝ္တာလ်ိဳင္ ပႜဲကႝုဒပ္ပံင္ေကာံ ဒ႘မႝုကေရၿဇ႘ မဟာမိတ္ ေကာန္ဂကူဂမၜိဳင္ဂွ္ကီုတဲု နကႝုဂေကာံမွာဇန္ဂၜးတိတအ္ ဂြံထံက္ကၜဳင္ဂလာန္ လတူပေရင္ခ်႘ဓရာင္ပၜန္ဂတး ေကာန္ဍဳင္အရင္ဂမၜိဳင္ ကီု သီုဂြံကၜိဳဟ္တီေကတ္ လတူေကာန္ဍဳင္အရင္ဂမၜိဳင္ကီု ရန္ကႝုဂုဏ္ဖႝုပေရင္ဍဳင္ကြာန္ သီုအလံုေကာန္ဍဳင္အရင္အိုတ္သီုတဲု ပႜဲသှာံ ၁၉၉၂ ဂွ္ အာဍဳင္ ေသာတ္သာလာန္၊ ျပင္ေသတ္၊ အေမရိကာန္၊ ဂ်ာမဏ႘တအ္ မြဲကေရာံကု ညးစှး ကႜိဳပ္သၠိဳပ္ ေကာန္ဍဳင္ အရင္ဂမၜိဳင္တအ္ရ။ ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိဝြံ ပႜဲကႝုသှာံ - ၁၉၉၅ ဂွ္ ေဒါအ္ပန္ေပွာ္ ကုအလႝုအသ႘ နဝတ ရ။ ၐိုန္ရေဒံါအာပန္ေပွာ္ကီုေလဝ္ ဟြံဗလး လြဟ္ လတူဂၜံင္တရဵေဗာ္၊ ပေရင္ဒတူလုိင္ေဗာ္၊ လတူမူဝါဒ ပဝ္လသ႘ေဗာ္ဂွ္ေဟင္ အေဃာဆက္လုပ္အာဒဿံင္ေပါဲဗတိုက္ ပႜဲဗြိဳင္ ေသှာဝ္ဏ႘ဖိုဟ္ရ။


နကႝုပေရင္ေရင္တၜဳင္ ဆႏၵခမ႘သင္မန္တအ္ သဿိက္မိက္ဂြံသွ္လိက္ ကုဘာသာမန္ဂွ္ေလဝ္ ကာလဆႝုဂဗကုသၠိဳပ္ပှာန္ေခန္ေညာအ္ဂွ္ ထပ္အာတ္မိက္ ပတိုန္ထၞးကၜဳင္ပၜန္ရ။ ဥကၠ႒ေဇှာ္နာဲယႈ႙ေက်န္ေကုာံ ညးမဆာန္ဂကူဂမၜိဳင္ ဟိုတ္ဘိုင္ဂစာန္ဘိုင္ဂိုတ္ဂွ္တဲု ပႜဲကႝု သှာံ ၁၉၉၈ ဂွ္ သင္မန္ဂမၜိဳင္ ကလိဂြံအေခါင္သွ္လိက္ နဘာသာမန္အိုတ္ရ။ ပႜဲကႝုသှာံ ၁၉၉၅ ဂိတုအံက္တိုဘာဂွ္ နာဲယႈ႙ေက်န္ ေကုာံ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဇဝ္မိုင္ (KIO) တအ္ ညးၐါတၜဝြံ နကႝုပေရင္သၜးအေခါင္ အလႝုအသ႘နဝတ အာဆႝုဂဗ ကုညးစှးယူေအန္ မစၥတာ ဒ႘ဆိုတို ပႜဲဍဳင္လၢဳင္တဲု ပတိုန္ထၞး ပေရင္ဒတူလိုင္ ေဗာ္ပေရင္ဍဳင္ကြာန္ ေကာန္ဍဳင္အရင္တအ္ရ။ တင္ပတိုန္ထၞးေဗာ္ၐါေဗာ္ လတူညးစှးယူေအန္ မစၥတာ ဒ႘ဆိုတိုဂွ္တုန္ -


၁။ သြက္ရဂြံဒက္ပတန္ ပေရင္ၐိုဟ္လလံ အပႜဲဍဳင္မာန္ နအလႝုအသ႘နဝတ ဒးေဒါံကႝု ပေရင္ထၸက္နာနာ (မပၲံ ပှာန္ရပ္လြဟ္၊ ပေရင္ဍဳင္ကြာန္၊ ပရင္စန္ဒက္) တအ္ညိ။ ညးမဒးဒုင္ဒဿံင္ဘဲထံင္ ဟိုတ္ႏူဂလာန္ပေတွ္ပေရင္ဍဳင္ကြာန္ဂမၜိဳင္ ေကာန္ဂကူစုင္တအ္ဂွ္ ညံင္ဂြံကေလင္ဗလးကႝု။

၂။ ပႜဲအၾကာ အလႝုအသ႘ပှာန္ကႝု ဂေကာံဒစႝုဒစးတအ္ဂွ္ သြက္ရဂြံတက္က်ာပေရင္ၐိုဟ္လလံ၊ မြဲအခိင္ဓဝ္ကု ေကာန္ဍဳင္အရင္ တအ္ကီု။

၃။ နအလႝုအသ႘ကႜိဳက္ပ္တဲု ေကာ္ဘိက္သၻင္သ႘ကၜ႘ေကာန္ဂကူတဲု သြက္ရ ညးစှးတအ္ဂမၜိဳင္ ဂြံတိုန္စိုပ္ဗၜးဗၜးၐးၐး ေကုာံ စုင္စုင္ ေကာံေကာံမာန္ ညံင္ဂြံေကာ္ဘိ္က္ေကၜာန္ဗဒွ္ကႝု။

၄။ နကႝုယူေအန္ပၜန္ေလဝ္ မၛးႏူကႝုဂၜံင္တရဵ ကဿာတ္လဒႝုပေရင္ပိုန္ျဂပ္ လတူဍဳင္ဗဿာဂွ္တဲု သြက္ဂြံဂၜာဲဂၜံင္ နဲကဲနာနာ မဖန္ဗဒွ္ကႝု ဂုဏ္ဖႝု လတူညးဍဳင္ကြာန္တအ္မာန္ဂွ္ ညံင္ဂြံသုင္ေစာဲ ေကၜာန္ၐိုတ္အာ။

၅။ ပေရင္ကတႝုဒွ္ဒဿံင္ သကုတ္ေဒသ ေကာန္ဍဳင္အရင္တအ္ဂွ္ ညံင္ဂြံဗလးညးစှးယူေအန္တဲု ညံင္ဂြံေကၜာန္သၸ ပေရင္စဿ႘စဿတ္ ဂၜိဳက္ဂၜာဲသၜဲသၜဲလးလးမာန္။

ဥကၠ႒ေဇှာ္ နာဲယႈ႙ေက်န္ဝြံ သြက္ပေရင္ဂကူမန္ ပအပ္ဘဝဇကုဇကု ဒုင္သၜးဂုဏ္ဖႝု၊ ဒုင္သၜးလမ်ီဳ ေကၜာန္ၐိုတ္ကၜဳင္ အၾကာဒဒိုက္ သှာနာနာ ခ်႘ဓရာင္အာကၜဳင္ကႜိဳပ္တဲု ပႜဲကႝုသှာံ ၂၀၀၃ ဂိတုမာတ္ (၇)ဂွ္ နကႝုယဲမှိဟ္ေဇှာ္ စုတိအာ ပႜဲကႝုသၛိ ဍဳင္မတ္မလီုဂွ္ရ။ စႏူသှာံ ၁၉၅၈ တဲု ဒႝုကႝုလမ်ီဳအိုတ္ ယိုက္ေဂၜင္ကၜဳင္ ပေရင္ဂကူမန္ လုကဵပြိဳင္ (၄၅) သှာံေကတ္တာလ်ိဳင္ နဒဒွ္ဥကၠ႒ေဇှာ္တဲု ေရင္တၜဳင္ကၜဳင္လဝ္ ဂုဏ္ဖႝုပေရင္ဂကူရ။