ရပ္ဂြံကမၜတ္ဆာဲကဝး CD လ႘ြ "ဇုႝတပ္"

ကဵဝဵ အံက္တဝ္ပါ ၈၊ ၂၀၀၈
ဂိတုအံက္တဝ္ပါ ၆ ဏံဂွ္ ရပ္ဂြံကမၜတ္ ရဲကၜတ္ဆာဲကဝး ဒြက္ CD မန္ ပႜဲဍဳင္မတ္မလုီရ၊ ဂေကာံဂ႘တ (ဂီတအစည္းအ႐ုံး) ဂေကာံသၨဳိင္ဗ႘ဒ႘ေယာ (ဗီဒီယုိအေျခခံ) ဍဳင္မတ္မလုီတအ္ ပံင္ေကာံကုႝ ဂေကာံဗၜာဲသဿိင္တံတုဲ ဗက္ဂၜိဳက္ဂၜာဲ ပႜဲေဆင္ဖ်ာသြံကဝးဒြက္ "ရာမည" ဂၜံင္ကေရပ္ (ေဒါင္းမင္း) ဖ်ာေဇှာ္လၲဴဍဳင္မတ္မလုီဂွ္ ဆုႝကၜတ္ဆာဲလဝ္ကဝးဒြက္ လြ႘-ဇုႝတပ္ ဗြဲမဂၜိဳင္ရ။


႐ုင္ေသှာဝ္ဓရ္ ဍဳင္မတ္မလုီ ေဖ်ံဏာအမႈဏအ္ နကုႝၾသန္ေလဲ ပိကုိဋ္ဒေကဝ္ရ၊ တၜေဆင္ညးကမၜတ္ဂွ္ နာဲေထာန္ေမ်အ္(ေဆင္ကဝးဒြက္ ရာမည)ရ၊

ကဝး CD လ႘ြ-ဇုႝတပ္ဂွ္ စႏူဂိတုေအၿပ႘ ၂၀၀၈ ဏအ္ ၾတးပတိတ္လဝ္တုဲ ဒုင္စဿ႘စဿတ္ သၸစဿတ္သမၲီလဝ္ နဗဗြဲလုပ္ေသှာဝ္ ပႜဲအလုႝအသ႘ရ၊ ဒြက္ဂြံလဝ္အေခါင္စဿ႘စဿတ္သမၲီတအ္ေဟင္ အလုႝအသ႘တအ္ ဗက္ရပ္ဂၜိဳက္ဂၜာဲကုႝ ကမၜတ္ကၜတ္ဆာဲမံင္ တအ္ဂြံရ။