ၾတင္

ပံက္လဝ္ညံင္င္ ကဿာတ္လဝ္ဟာ
ကဿာတ္လဝ္ညံင္င္ ပံက္လဝ္ဟာ
ေသၜဟ္ပဿာ ဒွ္သံသယ
ဒြိဟစုိတ္ၐါဗၜိဳင္
သၸဟ႐ုိင္ကုႝ ဂလာန္ပေတွ္ပု႙ရ။

ယဝ္ရပံက္မၢး
အာဲကဿာဲလစံက္ပေရံ
ကုႝဂြံေကၜံအး လၸပရးကုႝပ႙ုတအ္ညိ
ယဝ္ကဿာတ္မၢး
ကေတာဝ္ ညံင္ဂြံဍိဳင္ဠက္
မတ္ညံင္ဂြံကၜက္ဂွ္
ကမၜက္တုဲ ေကၜာန္အာညိ
ပံက္ဟာ ကဿာတ္ဟာ
အၾကာၐါဏအ္
ပု႙တအ္ ဒွ္မံင္ဃံင္ယံင္
မင္ဒဿံင္ေလၵာဝ္ဂၜံင္ဖုိဟ္ရ။

ေကာန္အိန္